Posts Tagged ‘karma’

Sebuah “Karma” Berbuah Hikmah Nan Indah

Posted by: achoey sang khilaf on Maret 27, 2008